Souhlas se zpracováním osobních údajů

Mám zájem o to, aby společnost Doctor Talent a její pobočky vyhodnocovaly moji vhodnost k pracovním příležitostem a případně o mně potenciálním zaměstnavatelům podávaly informace.

Souhlas. Tímto opravňuji společnost Doctor Talent, aby zpracovávala údaje, které poskytnu nebo které shromáždí z veřejně dostupných zdrojů (jako jsou webové stránky) nebo od třetích stran („osobní údaje“), a za účelem poskytnutí mi nabídky pracovních příležitostí dávám souhlas k těmto činnostem zpracování údajů:

  • Shromažďování a zpracovávání osobních údajů, jako je jméno a příjmení, firemní a osobní kontaktní údaje, životopis, údaje a doklady o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, dovednosti, výše mzdy včetně finančních benefitů, je-li to v souladu s místními právními předpisy, reference, záznamy pohovorů a hodnocení, osobní zájmy, záliby, rodinný stav, „background check“ a všechny další informace, které se rozhodnete s námi sdílet;
  • Sdílení osobních údajů s pobočkami společnosti Doctor Talent po celém světě;
  • Předání mých osobních údajů případným zaměstnavatelům po celém světě, které společnost Doctor Talent vybere, aby je zhodnotili a zpracovali v souvislosti s případnými pracovními příležitostmi;
  • Komunikování se mnou ohledně profesních témat e-mailem nebo po telefonu.

 

Kompletní seznam poboček společnosti Doctor Talent k dnešnímu dni naleznete na http://www.doctortalent.eu

Jsem srozuměn/a s tím, že společnost Doctor Talent může rozšířit počet svých poboček, a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje sdílela s novými pobočkami, pokud nové pobočky uzavřely standardní smluvní doložky EU a zavázaly se k dodržování interních zásad společnosti Doctor Talent ohledně ochrany soukromí a shromažďování údajů.

Důvěrnost informací společnosti Doctor Talent.  Zavazuji se k tomu, že se všemi informacemi ohledně pracovních příležitostí, které mi společnost Doctor Talent ústně nebo písemně poskytne, budu zacházet jako s přísně důvěrnými informacemi po dobu pěti let od získání takové informace, pokud taková informace není známa veřejnosti z jiného zdroje než porušením mé povinnosti mlčenlivosti.
 

Informace o zpracování údajů:

Správce: společnost Doctor Talent s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, gdpr@doctortalent.cz

Kategorie dotčených údajů. Společnost Doctor Talent může zpracovávat osobní údaje, jako jsou jméno a příjmení, firemní a osobní kontaktní údaje, životopis (včetně adresy a státní příslušnosti), údaje o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, dovednosti, reference, záznamy o pohovorech a hodnocení, osobní zájmy, záliby, rodinný stav a „background check“ (jako ověření identity, vzdělání a historie zaměstnání, trestní, civilní a správní rozhodnutí, ověření finanční a úvěrové odpovědnosti), nebo jakékoliv jiné podrobnosti, které se rozhodnete s námi sdílet.

Zdroj údajů. Vaše údaje mohou být shromažďovány z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou webové stránky (např. firemní nebo osobní webové stránky, LinkedIn), a od třetích stran, které jste Vy nebo Vaše kontakty poskytující referenci uvedli jako potenciální reference.

Účel a právní základ zpracování. Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování nabídek pracovních příležitostí, informací souvisejících se zaměstnáním nebo kariérou a služeb přímého vyhledávání kandidátů potenciálním zaměstnavatelům po celém světě na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a – pokud jsou z veřejně dostupných zdrojů shromažďovány pouze Vaše údaje z vizitky – na základě našeho oprávněného zájmu na poskytování takových služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Doba uchovávání údajů. Doba uchovávání údajů činí sedm kalendářních let od posledního záznamu dat klienta nebo obdržení dokumentu podle toho, co nastane jako poslední.

Příjemci údajů. Údaje jsou na požádání sdíleny s pobočkami společnosti Doctor Talent po celém světě a s potenciálními zaměstnavateli.

Předání do třetích zemí. Některé pobočky společnosti Doctor Talent se nacházejí mimo EU. Všechny pobočky společnosti Doctor Talent uzavřely standardní smluvní doložky EU a stanovily interní zásady pro ochranu soukromí a sběr osobních údajů s cílem zajistit ochranu osobních údajů ve stejném rozsahu jako stanoví předpisy EU. Od správců si můžete kdykoliv vyžádat kopii standardních smluvních doložek EU.

Potenciální zaměstnavatelé se mohou nacházet mimo EU a je možné, že nepřijali odpovídající nebo vhodné záruky v souladu s článkem 44 GDPR.

Požadavek na poskytnutí údajů.

Nejste povinni poskytovat osobní údaje. Bez Vašich osobních údajů Vám nebudeme moci poskytovat nabídky pracovních příležitostí.

Vaše práva. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

Proti dalšímu zpracovávání svých údajů můžete kdykoliv vznést námitku, pokud Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.

Můžete kdykoliv zažádat o přístup ke svým osobním údajům, které správci zpracovali.

Pokud se zpracovávání zakládá na Vašem souhlasu, máte právo na přenositelnost údajů.

Můžete kdykoliv zažádat o opravu svých osobních údajů.

Můžete kdykoliv zažádat o výmaz svých osobních údajů, pokud správci nemají právo nebo právní povinnost Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.

Můžete kdykoliv zažádat o omezení zpracování svých osobních údajů.

Můžete kdykoliv podat stížnost u národního dozorového úřadu.